Terug naar home

Algemene voorwaarden

Uitgiften Cadeaubonnen Peel en Maas

De cadeaubonnen worden uitgegeven in waarden van € 10.-, € 15.- en € 25.- en zijn als genoemde waarde in geld uitgedrukt.

Bij inlevering van de Cadeaubon wordt geen geld teruggegeven. U dient dus de waarde die de bon vertegenwoordigt volledig te gebruiken voor uw aankoop in het bedrijf en/of winkel en is alleen te verzilveren in Peel en Maas.

Inleveradressen staan vermeld op onze website www.cadeaubonpeelenmaas.nl onder de plaatsnaam van de betreffende kern.

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar en worden geleverd met een perforatielijn met een afscheurgedeelte (controlestrook)

Zonder dit afscheurgedeelte is de cadeaubon niet geldig.

Cadeaubonnen zijn te bestellen via onze website www.cadeaubonpeelenmaas.nl in aantallen die u wenst en dienen direct afgerekend te worden via het bijbehorende betalingssysteem.

Bij grotere bestellingen, door bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen en organisaties, bezorgen wij de cadeaubonnen persoonlijk bij de door u ingevulde contactpersoon/adres.

Kleinere aantallen cadeaubonnen versturen wij per post.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de goederen en/of diensten die een 'Klant' verkrijgt door middel van gebruik van de 'Cadeaubon'.

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de 'Klant' een verkeerd e-mailadres van zichzelf of de begunstigde invult bij aankoop van een 'Cadeaubon'.

Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid indien de 'Cadeaubon' na verzending verloren of in handen van een derde valt.

Op onze website en mobiele applicatie kunnen links staan naar andere websites waar wij geen toezicht op houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de bescherming van persoonsgegevens en de directe-of indirecte schade ten gevolge van deze websites.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte schade, eventueel aangerichte schade aan uw hardware of software, of enige andere vorm van schade door het gebruik van onze website, producten of diensten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die een 'Bedrijf' op onze website plaatst. Problemen zoals een foutief adres zijn volledig de verantwoordelijkheid van het betreffende 'bedrijf'.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor financiële transacties op onze website via uw betaalgegevens zonder uw weten, al dan niet door derden.

Het is de verantwoordelijkheid van het 'Bedrijf ' om ons op de hoogte te brengen bij het stoppen van hun activiteiten. Doen zij dat niet, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden door ongemak of kosten die hiermee gepaard gaan voor een 'Klant'.

De inhoud van de website kan op ieder moment, zonder kennisgeving, aangepast worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een slechte werking of (tijdelijke) onbeschikbaarheid van onze website.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan 'Stichting Retail Management Peel en Maas' niet contractueel noch buiten contractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de 'Klant' zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van ''Stichting Retail Management Peel en Maas' bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de 'Klant'. Dit geldt zowel met betrekking tot de diensten als met betrekking tot de goede werking en beschikbaarheid van de website en de daarop vermelde informatie. In elk geval is de aansprakelijkheid van 'Stichting Retail Management Peel en Maas' beperkt tot het factuurbedrag van de bewuste levering van de diensten aan de 'Klant' waarop de aansprakelijkheidsvordering betrekking zou hebben.

Geschillen

Bij klachten over onze diensten kunt u ons steeds contacteren via info@cadeubonpeelenmaas.nl of via het contactformulier op onze website.

Op al onze diensten en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Waarbij wij de grootst mogelijk discretie trachten te regelen.

Wordt er geen oplossing gevonden na de voormelde regeling, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de rechtbank. De geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de rechtbanken van Nederland.

Bij extreme geschillen heeft de 'Klant' het recht en de mogelijkheid om online een klacht in te dienen.

Betalingen en prijzen

Al onze cadeaubonnen zijn in Euro en inclusief BTW.

Onze 'Cadeaubonnen' worden pas geleverd na ontvangst van alle gegevens en volledige betaling door 'Klant'.


Wij doen beroep op een gespecialiseerde betalingspartner (Mollie) die instaat voor de veiligheid van uw online transacties. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor online betalingen via dit betalingsplatform.

Overmacht

Bij gebreken door overmacht kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen. Hierbij kan de 'Overeenkomst' zonder verplichtingen ontbonden worden.
De 'Klant' kan hierbij geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van 'Stichting Retail Management Peel en Maas' die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend:

- Problemen met hosting server
- Problemen met mailserver
- Problemen met betaalprovider

Rechtsbekwaamheid

Door aankoop op onze website verklaart de 'Klant' minstens 18 jaar oud te zijn en dus wettelijk bevoegd om onze producten en diensten aan te kopen.

Indien de 'Klant' minderjarig is, dan worden de ouders volgens de rechtspraak geacht aansprakelijk te zijn voor de aankopen van de kinderen die onder hun toezicht staan.

Intellectuele Eigendom

De websites, alsook alle onderdelen daarvan, inclusief doch niet beperkt tot teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, logo’s, foto’s, audio- en videofragmenten, lay-out en de verkoopproducten behoort in eigendom toe aan 'Stichting Retail Management Peel en Maas' inclusief de daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten.

Het is de 'Klant' onder geen beding toegestaan om de websites of bepaalde onderdelen daarvan te reproduceren, publiceren of op eender welke andere wijze te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Stichting Retail Management Peel en Maas'.

Privacy

Alles met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, en meer algemeen de privacy zal door ons alleen gebruikt worden voor correspondentie met ‘Klant’ en zal nooit gebruikt worden voor andere doeleinden en verspreiding hiervan.

Secretariaat Cadeaubon Peel en Maas;

Stichting Retail Management Peel en Maas

P/A Kerkstraat 3A

5981 CD Panningen

info@retailmanagementpeelenmaas.nl

Maak je bestelling af
0 producten Bekijk